ISTE projekt

Loodusmeel MTÜ osaleb ISTE pilootprojektis koostöös Türi ja Järva vallaga ja Paide linnaga.

Pilootprojekti eesmärk on katsetada sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Katsetatakse teenuskomponentidel põhinevat lähenemist psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel ja testitakse korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Projekti rahastatakse ESF vahenditest: TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ alategevus ,,Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine’’

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul

Tööalane rehabiltatsioon

Puude või haiguse tõttu vajab inimene abi töötamise jätkamiseks või tööle asumiseks

Erihoolekanne

Teenus neile, kes vajavad oma vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi