Kaebuste- tänuavalduste
ja ettepanekute kord

Kaebuste- tänuavalduste ja ettepanekute kord

Ettepanekute-, tänuavalduste ja kaebuste esitamise kord Loodusmeel MTÜs

Kliendil või tema lähedasel/seaduslikul esindajal on võimalus esitada tänuavaldusi, ettepanekuid ja kaebusi Loodusmeel MTÜ-le. Ettepanekud ja kaebused on olulised, et tõsta klientide rahulolu ja kaasatust ning parendada teenuse osutamise kvaliteeti.

Tänuavaldused, ettepanekud ja kaebused on oodatud e-posti aadressil info@loodusmeel.ee.

Kaebuste lahendamiseks on loodud komisjon koosseisus:

  • Liikmed: Marge Kaljuste (sotsiaaltöötaja, juhatuse liige), Hele Aluste (psühholoog).

Vajadusel kaasatakse komisjoni töösse teisi isikuid.

Komisjon  selgitab kaebuse asjaolud, vajadusel võetakse seotud töötajatelt kirjalikud selgitused.

Anonüümselt esitatud avaldus vaadatakse läbi kaebuste lahendamise komisjoni esimehe poolt, kuid see ei kuulu personaalsele menetlemisele ning sellele ei vastata. Nimeliselt esitatud avaldused kuuluvad menetlemisele.

Kirjaliku kaebuse võib esitada vabas vormis, mis peaks sisaldama olukorra kirjeldust, asjassepuutuvate isikute või kohtade nimetusi, kaebuse esitaja nime ja kontaktandmeid, võimalusel toimumise kuupäeva jm olulist informatsiooni.

Suuliselt esitatud kaebused pannakse soovi korral töötaja abiga kirja.

Kõik saabunud kaebused registreeritakse ja säilitatakse eraldi kaustas kaebuste lahendamise komisjoni esimehe kabinetis/arvutis eraldi kaustas.

Loodusmeel MTÜ vastab kliendi kaebusele hiljemalt 4 nädala jooksul kaebuse registreerimisest. Kirjalikule kaebusele saadetakse kirjalik vastus kliendi poolt märgitud kontaktaadressile. Lapse poolt esitatud kaebusega tegeletakse viivitamata.

Ettepanekute ja kaebuste arv ning temaatika kajastatakse Loodusmeel MTÜ aastaaruandes.

Kui Loodusmeel MTÜ-l ei ole võimalik kaebust sisuliselt lahendada, teavitatakse sellest kaebuse esitajat ja informeeritakse, kuhu pöörduda.

Kõigil soovijatel on õigus ja võimalus pöörduda teiste asjakohaste asutuste poole: