Erihoolekanne

Erihoolekandeteenused on suunatud inimestele, kes vajavad oma vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi ja järelevalvet erihoolekande tegevusjuhendaja poolt ning kellele teiste hoolekande abimeetmetega ei ole vajalikku abi võimalik osutada

Erihoolekandeteenused on sotsiaalteenused psüühikahäirega inimestele, kuid mitte kõik psüühikahäirega inimesed ei vaja alati oma igapäevaelu toimetuleku tagamiseks, elukvaliteedi hoidmiseks või tõstmiseks erihoolekandeteenuseid.

Täpsemalt erihoolekande sisust ja taotlemise korrast www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul

Tööalane rehabiltatsioon

Puude või haiguse tõttu vajab inimene abi töötamise jätkamiseks või tööle asumiseks

ISTE projekt

SKA pilootprojekt